Algemene voorwaarden

 1. De bestellingen en verkopen van de artikelen op deze webshop worden u aangeboden door B-Blue Nutraceuticals NV/SA met BTW-nr. BE 0439.813.341 en exploitatiezetel te Rue des minières 44, 4800 Verviers en de bevoegde rechtbank bevindt zich in het arrondissement Luik.
 2. Onder de "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop, evenals iedere bezoeker van de webshop.
 3. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via deze webshop of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
 4. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 5. Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. D.w.z. van zodra het verschuldigde bedrag betaald wordt via het betalingssysteem en de verkoper bevestiging krijgt dat dit in orde is.
 6. De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 7. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. Dit kan voorvallen indien een product niet meer verkrijgbaar is en nog wel online staat op de website.
 8. Prijzen van producten worden aangegeven in euro, met alle taksen inbegrepen.
 9. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 10. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
 11. Indien een prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van een eventuele schadevergoeding.
 12. De verkoper verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
 13. De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 2000 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Boek VI, Marktpraktijken en consumentenbescherming, van het Wetboek economisch recht (WER)
 14. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
 15. Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk om de producten binnen een zo kort mogelijke termijn te leveren. Doch de op de webshop eventueel aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
 16. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Dit kan eventueel voorvallen bij het niet in voorraad zijn van een bepaald product, daar wordt u tijdig van verwittigd via mail.
 17. Ex Art. 45, 6° Wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Kort samengevat wil dit zeggen dat u alleen kan afzien van uw verkoop (binnen de 14 kalenderdagen na leveringsdatum!) indien het door ons afgeleverd product niet overeenkomt met het door u gekozen artikel of bij beschadiging van het artikel. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
 18. Klachtenprocedure: Voor klachten of ondersteuning kunt u altijd terecht op het volgend e-mailadres: contact@b-blue.com of via de contactpagina op de website. Bij een klacht vermeldt u de betrekking van de klacht, uw naam, adres en foto van het probleem, alsook de aankoopdatum en referentie van de webshopbestelling..
 19. Indien er sprake is van een eventuele terugname, moet u de goederen binnen dezelfde termijn op eigen kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met een kopie van de factuur/leveringsbon terugsturen naar B-Blue Nutraceuticals NV/SA, t.a.v. Retourdienst Webshop B-Blue, Rue des minières 44, 4800 Verviers.
 20. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
Online shop